Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 30 2017

reverentiaa
5828 446f 420
FEELIN OLD?
Reposted fromcylonapplepie cylonapplepie
reverentiaa
5969 4361 420
Reposted fromhagis hagis
reverentiaa
6199 8b5d 420
Reposted fromhagis hagis
reverentiaa
Czegokolwiek pragniesz, dąż do tego z całej siły. Jeśli będziesz potrafiła to zrobić, jeśli nie pozwolisz, żeby strach kazał Ci wybrać coś gorszego, jako Twój ojciec będę całkowicie usatysfakcjonowany. Żyj swoim życiem. Bądź tak szczęśliwa, jak tylko możesz, machnij ręką na to, co nie ma znaczenia, i walcz.
— Kiera Cass
Reposted fromjesienzycia jesienzycia
reverentiaa
6391 fb4e
Reposted fromnazarena nazarena
reverentiaa
6437 a339 420
Kenya
Reposted fromnazarena nazarena
reverentiaa
6466 a41f 420
snoop dog
Reposted fromnazarena nazarena
reverentiaa
6545 082f 420
Reposted fromnazarena nazarena
reverentiaa
Bez Ciebie to już nie ta sama herbata z cytryną, nie ta sama kawa z mlekiem, nie ten sam smak czekolady.
— do D.
Reposted fromsleepingsickness sleepingsickness
reverentiaa
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte
reverentiaa
6479 534c 420
Reposted fromnazarena nazarena
reverentiaa
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte
reverentiaa
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte
reverentiaa
reverentiaa
reverentiaa
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2
reverentiaa
Z milczeniem tak jest, że im dłużej się milczy, tym trudniej potem się odezwać.
— Tomasz Jastrun
Reposted fromniewychowana niewychowana
reverentiaa
6784 099a 420
Reposted frometernaljourney eternaljourney
reverentiaa
9429 d65c 420
Reposted fromduvet duvet viapsychicdevil psychicdevil

July 27 2017

reverentiaa
3542 1067 420
Reposted fromfungi fungi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl